ICM Jindřichův Hradec z.s.

  • Hlavní činností spolku ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží,  formální i neformální  vzdělávání mládeže i dospělých občanů ČR a EU, informační a poradenský servis mládeži a široké veřejnosti a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Akreditované Informační centrum pro mládež v Jindřichově Hradci 

  • Poskytuje komplexní a aktuální informace z různých oblastí života mladých lidí nejen z Jindřichova Hradce a okolí, ale také na základě jejich požadavků a potřeb, způsobem přiměřeným jejich věku a možnostem. Informace odpovídají zásadám Evropské charty informací pro mládež. 
  • Naše ICM je akreditované pracoviště  MŠMT a je součástí české informační sítě pro mládež, kterou tvoří 42 ICM – www.ismcr.cz, tuto síť zastřešuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz. Na evropské úrovni jsme součástí organizace Eryica, která sdružuje národní informační sítě v Evropě – www.eryica.org.

Kariérní a poradenské služby pro mládež

Jejichž cílem je  podpora  rozvoje klíčových dovedností mladých lidí, vytváření kontaktů studentů se zaměstnavateli v ČR i v zahraničí, bezproblémový přechod absolventů  do praxe, individuální konzultace v oblasti kariérního poradenství a organizace rozvojových kurzů, tréninků a workshopů.

Akreditace Evropské dobrovolné služby

Hostitelská, vysílající a koordinující organizace.

Evropský vzdělávací program ERASMUS+

Účast, příprava a realizace projektů. ERASMUS+ je vzdělávací program, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi. Jeho cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání.

Podporujeme participaci mládeže

Aktivitami, které posilují zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a děti a mládež podporují k jejich aktivní účasti na společenském dění.

Realizujeme aktivity naplňující:

  1. STRATEGII DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 
  2. STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY 2020
  3. KONCEPCI PODPORY MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2014 - 2020 
  4. EVROPSKOU STRATEGII PRO MLÁDEŽ
Zřizovatel:

ICM Jindřichův Hradec z.s

Statutární zástupce:

Marcela Kubincová

IČO: 028 66 072

E-mail: info@icmjh.cz

Tel.: +420 722 485 453

Číslo účtu: 264892858/0300    

PIC: 940790003

Aktualizovala: MB, duben 2018